Miesta, na ktorých sú verejne prístupné na nahliadnutie všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní a informácie o ich hospodárení

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 2 písm. f) a g) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že miestom, na ktorom sú verejne prístupné na nahliadnutie všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní a informácie o ich hospodárení k 1. júnu 2021, pokiaľ ide o:

Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky

1.    Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné k nahliadnutiu na adrese Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 a na internetovej stránke www.allianzsp.sk

2.    BNP PARIBAS CARDIF POISŤOVŇA, A.S, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava. Všeobecné poistné podmienky pre individuálne poistených klientov sú prístupné aj na internetovej stránke www.bnpparibascardif.sk v časti informácie pre klienta všeobecné poistné podmienky. Podmienky týkajúce sa iba konkrétnych spolupracujúcich spoločností sú k dispozícií na ich predajných miestach.

3.    ČSOB Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na ústredí ČSOB Poisťovne, a.s., na adrese Žižkova 11, 811 02 Bratislava, obchodných miestach ČSOB Poisťovne, a.s., pobočkách ČSOB banky a na  internetovej stránke ČSOB obchodné a poistné podmienky

4.    Generali Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovne Generali a poisťovní, ktorých je nástupcom, sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava. Taktiež sú zverejnené na internetovej stránke poisťovne http://www.generali.sk. Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky odštepných závodov poisťovne sú k dispozícii pre Európsku cestovnú poisťovňu na adrese Európska poistné podmienky, pre Genertel na adrese Genertel všeobecné obchodné podmienky

5.    KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie na všetkých pobočkách a obchodných miestach obchodnej spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, a na webovej stránke v časti poistné podmienky

6.    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sa nachádzajú na webovej stránke v časti Kooperativa poistné podmienky

7.    NN životná poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné v sídle spoločnosti na adrese Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava a na internetovej stránke poisťovne www.poistovna.nn.sk, v časti všeobecné poistné podmienky

8.    NOVIS Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobité poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese  Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava a na stránke Novis všeobecné poistné podmienky

9.  Poštová poisťovňa, a.s.,  všeobecné  poistné podmienky pre aktuálne ponúkané produkty sú verejne prístupné na nahliadnutie na internetovej stránke poisťovne www.postovapoistovna.sk, v časti týkajúcej sa príslušných poistných produktov poisťovne a rovnako sú prístupné aj v sídle poisťovne na adrese Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava. Všeobecné poistné podmienky predávaných poistných produktov majú k dispozícií aj príslušní finanční sprostredkovatelia, ktorí ich na vyžiadanie môžu ponúknuť klientom resp. potenciálnym klientom priamo na obchodnom mieste.

10.  Union poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú prístupné na kontaktných miestach poisťovne, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke www.union.sk. Dojednávatelia poistenia majú na kontaktných miestach k dispozícii vytlačené poistné podmienky alebo majú možnosť vyhľadať poistné podmienky cez počítač na zdieľanom disku, na ktorom sú tieto podmienky pravidelne aktualizované zodpovednými pracovníkmi. V prípade produktov, ktoré je možné uzatvoriť cez internet, sú všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky prístupné na webovej stránke Union poisťovne

11.  UNIQA poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú na vyžiadanie k dispozícii na pobočkách a obchodných miestach spoločnosti. Aktuálne platné všeobecné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie aj na internetovej stránke www.uniqa.sk

12.  Wüstenrot poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú pre vybrané produkty prístupné na internetovej stránke poisťovne www.wustenrot.sk, do všetkých všeobecných a osobitných poistných podmienok je možné nahliadnuť aj v ktoromkoľvek Wüstenrot centre alebo  Wüstenrot agentúre.

Informácie o hospodárení poisťovní

1.    Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., informácie o hospodárení poisťovne sú na webovej stránke poisťovne v časti Allianzsp vyročné správy

2.    BNP PARIBAS CARDIF POISŤOVŇA, A.S, informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.bnpparibascardif.sk v rozsahu Výročnej správy BNP PARIBAS CARDIF výročné správy

3.    ČSOB Poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú prístupné na nahliadnutie na webovej stránke ČSOB finančné informácie

4.    Generali Poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti v rozsahu výročnej správy sú zverejnené na stránke Generali výročné správy

5.    KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, informácie o hospodárení poisťovne sú verejne prístupné na nahliadnutie v podobe Výročnej správy na všetkých pobočkách a obchodných miestach obchodnej spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ktorých zoznam nájdete na www.kpas.sk  a tiež na internetovej stránke v časti výročné správy

6.    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group informácie o hospodárení poisťovne sú prístupné na internetovej stránke www.kooperativa.sk v časti výročné správy

7.    NN životná poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú prístupné v sídle spoločnosti a tiež na internetovej stránke spoločnosti www.poistovna.nn.sk časť výročné správy

8.    NOVIS Poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti a na adrese NOVIS správy o hospodárení spoločnosti

9.    Poštová poisťovňa, a.s.,  informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na nahliadnutie na internetovej stránke poisťovne www.postovapoistovna.ak v časti výročné správy

10.    Union poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na webovej stránke ako súčasť výročnej správy na adrese Union výročné správy

11.    UNIQA poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení sú k dispozícii na vyžiadanie v sídle spoločnosti na adrese Krasovského 15, 850 00 Bratislava, výročné správy spoločnosť uverejňuje na webovej stránke poisťovne v časti UNIQA hospodárske výsledky

12.  Wüstenrot poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení sú zverejňované na internetovej stránke poisťovne v časti výročné správy

P o z n á m k a :

Podľa § 3 ods.1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú údaje o hospodárení v rozsahu výročných správ obsiahnuté aj v zbierke listín, ktorá sa nachádza na príslušnom registrovom súde. Na ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo. Zbierka listín je každému prístupná a každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nich nahliadať a vyhotovovať si z nich odpisy (§12 ods.1 citovaného zákona).

V súlade s platnou legislatívou sú účtovné závierky a výročné správy dostupné aj v registri účtovných závierok (ďalej len „register") http://www.registeruz.sk. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve"). Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.