Miesta, na ktorých sú verejne prístupné na nahliadnutie všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní a informácie o ich hospodárení

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 2 písm. f) a g) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že miestom, na ktorom sú verejne prístupné na nahliadnutie všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní a informácie o ich hospodárení sú k 26. januáru 2017, pokiaľ ide o:

Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky

 • 1.    AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky AEGON sú verejne prístupné k nahliadnutiu na webovom sídle www.aegon.sk Odkaz na príslušné internetové stránky: http://www.aegon.sk/sk/Home/Zakaznicky-servis/Tlaciva-ku-zmluvam/Poistne-podmientky/
 • 2.    Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné k nahliadnutiu na adrese Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 na Odbore manažmentu produktov.
 • 3.    ČSOB Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na ústredí ČSOB Poisťovne, a.s., na adrese Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava,  obchodných miestach ČSOB Poisťovne, a.s., pobočkách ČSOB banky a na  internetovej stránke https://www.csob.sk/dolezite-dokumenty/obchodne-a-poistne-podmienky
 • 4.    ERGO Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Apollo Business Center II, Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava.
 • 5.    Generali Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovne Generali a poisťovní, ktorých je nástupcom, sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava. Taktiež sú zverejnené na internetovej stránke poisťovne http://www.generali.sk. Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky odštepných závodov poisťovne sú k dispozícii pre Európsku cestovnú poisťovňu na adrese https://www.europska.sk/servis/poistne-podmienky, pre Genertel na adrese https://www.genertel.sk/klientska-zona/dokumenty-na-stiahnutie
 • 6.    KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie na všetkých pobočkách a obchodných miestach obchodnej spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ktorých zoznam nájdete na  http://www.kpas.sk/pobocky-a-kontakty
 • 7.    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sa nachádzajú na webovej stránke www.kooperativa.sk v časti Poistné podmienky http://www.koop.sk/poistne-podmienky.
 • 8.    NN životná poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné v sídle spoločnosti na adrese Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava a na internetovej stránke poisťovne www.poistovna.nn.sk, časť Životné poistenie/Súbory na stiahnutie/Všeobecné a osobitné poistné podmienky, dostupné na adrese: https://poistovna.nn.sk/subory-stiahnutie/vseobecne-osobitne-poistne-podmienky/
 • 9.    NOVIS Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobité poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese  Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava.
 • 10.  Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava. Všeobecné poistné podmienky pre individuálne poistených klientov sú prístupné aj na internetovej stránke www.bnpparibascardif.sk v časti informácie pre klienta na adrese: http://www.bnpparibascardif.sk/sk/pid2259/v-eobecne-poistne-podmienky.html Podmienky týkajúce sa iba konkrétnych spolupracujúcich spoločností sú k dispozícií na ich predajných miestach.
 • 11.  Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v Obchodných miestach poisťovne, v ktorých sa predávajú jej produkty.
 • 12.  Poštová poisťovňa, a.s.,  všeobecné  poistné podmienky pre aktuálne ponúkané produkty sú verejne prístupné na nahliadnutie na internetovej stránke poisťovne www.postovapoistovna.sk v časti týkajúcej sa prísušných poistných produktov poisťovne a rovnako sú prístupné aj v sídle poisťovne na adrese Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava. Všeobecné poistné podmienky predávaných poistných produktov majú k dispozícií aj príslušní finanční sprostredkovatelia, ktorí ich na vyžiadanie môžu ponúknuť klientom resp. potenciálnym klientom priamo na obchodnom mieste.
 • 13.  Rapid life životná poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Garbiarska 2, 040 71, Košice a tiež na webovej stránke http://www.rapidlife.sk/index_new.php?artID=12
 • 14.  Union poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú prístupné na kontaktných miestach poisťovne, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke http://www.union.sk/union-kontakty. Dojednávatelia poistenia majú na kontaktných miestach k dispozícii vytlačené poistné podmienky alebo majú možnosť vyhľadať poistné podmienky cez počítač na zdieľanom disku, na ktorom sú tieto podmienky pravidelne aktualizované zodpovednými pracovníkmi. V prípade produktov, ktoré je možné uzatvoriť cez internet, sú všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky prístupné na webovej stránke www.union.sk
 • 15.  UNIQA poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú na vyžiadanie k dispozícii na pobočkách a obchodných miestach spoločnosti. Aktuálne platné všeobecné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie aj na internetovej stránke http://www.uniqa.sk/
 • 16.  Wüstenrot poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú pre vybrané produkty prístupné na internetovej stránke poisťovne http://www.wuestenrot.sk/sk/poistenie, do všetkých všeobecných a osobitných poistných podmienok je možné nahliadnuť aj v ktoromkoľvek Wüstenrot centre alebo  Wüstenrot agentúre.

 

Informácie o hospodárení poisťovní

 P o z n á m k a :

Podľa § 3 ods.1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú údaje o hospodárení v rozsahu výročných správ obsiahnuté aj v zbierke listín, ktorá sa nachádza na príslušnom registrovom súde. Na ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo. Zbierka listín je každému prístupná a každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nich nahliadať a vyhotovovať si z nich odpisy (§12 ods.1 citovaného zákona).

V súlade s platnou legislatívou sú účtovné závierky a výročné správy dostupné aj v registri účtovných závierok (ďalej len „register") http://www.registeruz.sk. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve"). Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.