Limitovaní poskytovatelia

Limitovaným poskytovateľom je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba poskytujúca služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení účinnom od 13. 1. 2018 založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel a ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:

1. môžu sa používať na nákup tovaru alebo služieb len v priestoroch limitovaného poskytovateľa podľa § 97a zákona o platobných službách alebo v rámci obmedzenej siete poskytovateľa tovaru alebo služby na základe priamej obchodnej dohody s limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona o platobných službách

alebo

2. môžu sa používať na nákup obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb a vydávajú sa limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona o platobných službách.

Limitovaný poskytovateľ je povinný NBS predložiť Oznámenie:

1. podľa § 97a ods. 2 zákona o platobných službách

o plánovanom začatí poskytovania služieb najmenej 30 kalendárnych dní pred plánovaným dňom začatia vykonávania služieb,

Odporúčaný vzor oznámenia podľa § 97a ods. 2 zákona o platobných službách (Príloha č. 1)

2. podľa § 97a ods. 3 zákona o platobných službách

o vzniku každej ďalšej obmedzenej siete, o akomkoľvek zlúčení obmedzených sietí alebo vzájomnom zdieľaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel v inej obmedzenej sieti alebo vo viacerých obmedzených sieťach, bezodkladne po vzniku niektorej z uvedených skutočností,

Vzor oznámenia podľa § 97a ods. 3 až 5 zákona o platobných službách (Príloha č. 2)

3. podľa § 97a ods. 4 zákona o platobných službách

o skončení poskytovania služieb, ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zániku obmedzenej siete, ak táto sieť prestane byť obmedzenou sieťou, ak sa platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok na osobitný účel vyvinie na všeobecne použiteľný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok, ak limitovaný poskytovateľ ukončil vykonávanie platobných operácií a využívanie majetkovej hodnoty uchovávanej elektronicky, ak bol limitovaný poskytovateľ zrušený, alebo ak na majetok limitovaného poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu, bezodkladne po vzniku niektorej z uvedených skutočností,

Vzor oznámenia podľa § 97a ods. 3 až 5 zákona o platobných službách (Príloha č. 2)

4. podľa § 97a ods. 5 zákona o platobných službách

o  každej zmene už oznámených údajov vrátane každej zmeny obmedzenej siete, polročne,  najneskôr do jedného mesiaca po skončení každého kalendárneho polroka,

Vzor oznámenia podľa § 97a ods. 3 až 5 zákona o platobných službách (Príloha č. 2)

5. podľa § 97a ods. 9 zákona o platobných službách

o tom, že celková hodnota ním vykonaných platobných operácií za predchádzajúcich 12 mesiacov presiahla sumu 1 000 000 eur a tiež o tom, či limitovaný poskytovateľ poskytuje služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu zákona o platobných službách, spolu s opisom poskytovaných služieb, bezodkladne po tom, ako celková hodnota platobných operácií vykonaných limitovaným poskytovateľom za predchádzajúcich 12 mesiacov presiahla sumu 1 000 000 eur. Opis poskytovaných služieb bude predmetom zverejnenia na webovom sídle NBS, ako aj Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).

Vzor oznámenia podľa § 97a ods. 9 zákona o platobných službách (Príloha č. 3)

Oznámenia podľa § 97a ods. 2 až 9 zákona o platobných službách sa predkladajú v elektronickej podobe na elektronickú adresu: limitovanyposkytovatel[at]nbs.sk.

Limitovaný poskytovateľ je povinný informácie požadované NBS poskytnúť ňou požadovaným spôsobom a v požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom limitovaný poskytovateľ je povinný poskytnúť NBS ňou požadovanú súčinnosť a spoluprácu a tiež je povinný umožniť NBS ich overenie priamo na mieste v sídle a prevádzkových priestoroch.

Ak limitovaný poskytovateľ poruší povinnosť poskytovať oznámenia alebo informácie podľa § 97a odsekov 2 až 7 zákona o platobných službách, NBS podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uloží limitovanému poskytovateľovi pokutu do 5 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 10 000 eur.

Poznámka:

Doručenie oznámenia nezbavuje oznamovateľa povinnosti podať žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 64 zákona o platobných službách alebo na vydávanie elektronických peňazí podľa ustanovenia § 82 zákona o platobných službách v prípade, ak by oznamovateľ okrem činnosti limitovaného poskytovateľa poskytoval aj ktorúkoľvek z platobných služieb definovaných v ustanovení § 2 ods. 1 zákona o platobných službách alebo v ustanovení § 80 zákona o platobných službách.

Zoznamy subjektov

  •  Zoznam limitovaných poskytovateľov podľa § 97a ods. 9 zákona o platobných službách