Limitovaní poskytovatelia

Limitovaným poskytovateľom je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo právnická osoba poskytujúca služby založené na používaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel a v obmedzenej sieti podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, pričom platobné prostriedky alebo obdobné technické prostriedky sa využívajú na vykonávanie platobných operácií alebo na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky a zároveň ich možno použiť len na nadobudnutie tovaru alebo služieb v obmedzenej sieti.

Obmedzená sieť môže byť vymedzená týmito nasledovnými tromi spôsobmi, a to prostredníctvom :

1. vymenovaných priestorov limitovaného poskytovateľa podľa § 97a ods. 1 zákona o platobných službách, ktoré má vo vlastníctve, v prenájme, alebo ich inak užíva,

2. vymenovaných poskytovateľov tovarov alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej s limitovaným poskytovateľom, alebo

3. pre zmluvne určený obmedzený rozsah tovarov alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej s limitovaným poskytovateľom.

Limitovaný poskytovateľ je povinný NBS predložiť Oznámenie

1. podľa § 97a ods. 2 zákona o platobných službách
najmenej 30 kalendárnych dní pred plánovaným dňom začatia vykonávania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) zákona o platobných službách o plánovanom začatí využívania platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na vykonávanie platobných operácií alebo na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky v obmedzenej sieti,

2. podľa § 97a ods. 3 zákona o platobných službách
bezodkladne o vzniku každej ďalšej obmedzenej siete, akékoľvek zlúčenie obmedzených sietí alebo vzájomné zdieľanie platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel v inej obmedzenej sieti alebo vo viacerých obmedzených sieťach,

3. podľa § 97a ods. 4 zákona o platobných službách
bezodkladne ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zániku obmedzenej siete, ak táto sieť prestane byť obmedzenou sieťou, ak sa platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok na osobitný účel vyvinie na všeobecne použiteľný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok, ak limitovaný poskytovateľ ukončil vykonávanie platobných operácií a využívanie majetkovej hodnoty uchovávanej elektronicky, ak bol limitovaný poskytovateľ zrušený, alebo ak na majetok limitovaného poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,

4. podľa § 97a ods. 5 zákona o platobných službách
polročne o  každej zmene už oznámených údajov vrátane každej zmeny obmedzenej siete, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení každého kalendárneho polroka.

Oprávnenia NBS súvisiace s plnením oznamovacej povinnosti limitovaného poskytovateľa

1. podľa § 97a ods. 7 zákona o platobných službách
NBS je oprávnená od limitovaného poskytovateľa požadovať informácie, ktoré sú potrebné na preverenie správnosti oznámených údajov, alebo na preverenie podmienok, okolností a skutočností týkajúcich sa činnosti a služieb limitovaného poskytovateľa.

Limitovaný poskytovateľ je povinný informácie požadované NBS poskytnúť ňou požadovaným spôsobom a v požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom limitovaný poskytovateľ je povinný poskytnúť NBS ňou požadovanú súčinnosť a spoluprácu a tiež je povinný umožniť NBS ich overenie priamo na mieste v sídle a prevádzkových priestoroch.

2. podľa § 97a ods. 8 zákona o platobných službách
ak limitovaný poskytovateľ poruší povinnosť poskytovať oznámenia alebo informácie podľa § 97a odsekov 2 až 7 zákona o platobných službách, NBS podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uloží limitovanému poskytovateľovi pokutu do 5 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 10 000 eur.

Oznámenia podľa § 97a ods. 2 až 5 zákona o platobných službách sa predkladajú v elektronickej podobe na elektronickú adresu: limitovanyposkytovatel[at]nbs.sk

Dokumenty na stiahnutie

1. Vzor oznámenia podľa § 97 a ods. 2 a 3 zákona o platobných službách (poznámka § 97a odsek 3 zákona o platobných službách sa viaže iba k vzniku každej ďalšej obmedzenej siete) (Príloha č. 1)

2. Vzor oznámenia podľa § 97a ods. 3 až 5 zákona o platobných službách (Príloha č. 2)

3. Vzor vyhlásenia, ktoré tvorí prílohu č. 3 k oznámeniam podľa § 97a ods. 2 až 5 zákona o platobných službách (Príloha č. 3

Poznámka:

Doručením úplného oznámenia limitovaného poskytovateľa v súlade s ustanovením §97a zákona o platobných službách na elektronickú adresu limitovanyposkytovatel[at]nbs.sk, je splnená oznamovacia povinnosť limitovaného poskytovateľa voči NBS.

Doručenie tohto oznámenia nezbavuje oznamovateľa povinnosti podať žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 64 zákona o platobných službách alebo na vydávanie elektronických peňazí podľa ustanovenia § 82 zákona o platobných službách v prípade, ak by oznamovateľ okrem činnosti limitovaného poskytovateľa poskytoval aj ktorúkoľvek zo služieb definovaných v ustanovení § 2 ods. 1 zákona o platobných službách, alebo v ustanovení § 80 zákona o platobných službách.