Ohlasovacia povinnosť podľa smernice AIFMD

Informácie na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika sa predkladajú Národnej banke Slovenska prostredníctvom výkazu, ktorého konsolidovaný obsah, vrátane metodiky na vypracúvanie, je uvedený v prílohe opatrenia č. 1/2015. Výkaz sa predkladá elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Dokumenty vydané Národnou bankou Slovenska

Tabuľky obsahujúce zoznamy kódov, ktoré sú potrebné pre vypĺňanie príslušných dátových polí výkazu (dostupné len v anglickom jazyku)

  • príloha II usmernení ESMA

Tabuľka 1 -  kategórie jednotlivých typov aktív pre všetky vykazované expozície (okrem obratu) (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 - platné)
Tabuľka 2 - kategórie jednotlivých typov aktív pre obrat (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 - platné)
Tabuľka 3 - stratégie AIF (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 - platné)
Tabuľka 4 - veľkosť pozície (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 - platné)
Tabuľka 5 - typ transakcie (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 - platné)
Tabuľka 6 - frekvencia vyplatenia (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 - platné)
Tabuľka 7 - skupina investorov (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 - platné)

Tabuľky 1 až 7 v prílohe II usmernení ESMA nájdete tu (zverejnené dňa 8.8.20014, referencia: 2014/869sk)

Tabuľka 8 - údaje za správcu AIF(verzia zverejnená dňa 15.11.2013 - platné)
Tabuľka 9 - údaje za AIF (verzia zverejnená dňa 15.11.2013 - platné)
Tabuľka 10 - zmena kódov (verzia zverejnená dňa 15.11.2013 - platné)

Tabuľky 8 až 10 v prílohe II usmernení ESMA nájdete tu (zverejnené dňa 15.11.2013, referencia: 2013/1360)

 

  • príloha III usmernení ESMA

Tabuľka 1 - geografická oblasť - obsah (verzia zverejnená dňa 23.9.2014 - aktualizované)
Tabuľka 2 - geografická zóna - popis (verzia zverejnená dňa 23.9.2014 - aktualizované)
Tabuľka 3 - kód krajiny - obsah (verzia zverejnená dňa 23.9.2014 - aktualizované)

Tabuľky 1 až 3 v prílohe III usmernení ESMA nájdete tu (zverejnené dňa 23.9.2014, referencia: 2013/1358)

Upozornenie:
Národná banka Slovenska žiada dohliadané subjekty, aby pri vypĺňaní kódov dôsledne dodržiavali formáty kódov tak, ako ich zverejnil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

 

Doplňujúce dokumenty, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) (dostupné len v anglickom jazyku, okrem usmernení ESMA)