Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Objem finančných služieb distribuovaných prostredníctvom finančných agentov zaznamenáva v súčasnosti stúpajúci trend. Čoraz viac poskytovateľov finančných služieb uprednostňuje pred priamym predajom prostredníctvom zamestnancov distribúciu svojich finančných produktov cez externé alebo interné sprostredkovateľské siete.

Externou sprostredkovateľskou sieťou sú samostatní finanční agenti a ich podriadení finanční agenti. Internú sprostredkovateľskú sieť tvoria viazaní finanční agenti finančnej inštitúcie. V sektore kapitálového trhu popri vyššie uvedených kategóriách existujú aj viazaní investiční agenti.

Iné subjekty nemôžu na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie.

Finančné poradenstvo vykonáva finančný poradca, resp. jeho zamestnanci.

Cezhraničné pôsobenie finančných agentov je aktuálne možné:

  • v sektore poistenia alebo zaistenia, a to prostredníctvom finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
  • v sektore kapitálového trhu prostredníctvom viazaného investičného agenta.

Register finančných agentov a finančných poradcov

Legislatíva a právny rámec

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch:

  • poistenie alebo zaistenie,
  • kapitálový trh,
  • prijímanie vkladov,
  • poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov,
  • starobné dôchodkové sporenie,
  • doplnkové dôchodkové sporenie.
Bližšie informácie k zákonu Bližšie informácie k zákonu Odborné skúškyOdborné skúšky
Aktuálne upozorneniaAktuálne upozornenia Dokumenty na stiahnutieDokumenty na stiahnutie