Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 186/2009 Z. z."), ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch:

a)     poistenie alebo zaistenie,
b)     kapitálový trh,
c)     prijímanie vkladov,
d)     poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,
e)     doplnkové dôchodkové sporenie,
f)      starobné dôchodkové sporenie.

Finančné sprostredkovanie (§ 2) je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností: 

a)     predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
b)     poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
c)     spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
d)     spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
e)     poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.

V sektore kapitálového trhu je finančným sprostredkovaním aj

a)     poskytovanie investičnej služby, prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo
b)     poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania.

V sektore poistenia alebo zaistenia je finančným sprostredkovaním aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.

Finančné poradenstvo (§ 3) je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet.

V sektore kapitálového trhu  je finančným poradenstvom aj poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.

V sektore poistenia alebo zaistenia je finančným poradenstvom aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika.

Register finančných agentov a finančných poradcov Register finančných agentov a finančných poradcov Legislatíva a právny rámecLegislatíva a právny rámec
Bližšie informácie k zákonu Bližšie informácie k zákonu Odborné skúškyOdborné skúšky
Aktuálne upozorneniaAktuálne upozornenia Dokumenty na stiahnutieDokumenty na stiahnutie

Aktualizácia: 26. 4. 2018