Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA") bol zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, a je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vznikol 1. januára 2011 so sídlom vo Frankfurte (Nemecko) ako právny nástupca Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými penzijnými fondmi (CEIOPS) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CEIOPS-u.

Úlohou EIOPA je:

  • poskytovať stanoviská pre inštitúcie EÚ a vypracúvať usmernenia, odporúčania a návrhy regulačných a vykonávacích technických predpisov,
  • prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov EÚ, najmä predchádzaním regulačnej arbitráži, zbližovaním praxe pri výkone dohľadu nad finančným trhom, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, a prijímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách,
  • skvalitňovať spoluprácu dohľadov, delegovať úlohy, zabezpečovať fungovanie kolégií orgánov dohľadu, organizovať vzájomné hodnotenia orgánov dohľadu,
  • spolupracovať s ESRB, analyzovať vývoj na trhu vo svojej pôsobnosti,
  • zvyšovať ochranu poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb, posilňovať transparentnosť a zverejňovať informácie.

Rozhodovacím orgánom EIOPA je rada orgánov dohľadu, ktorej členmi sú vysokí predstavitelia orgánov dohľadu nad finančnými inštitúciami členských krajín EÚ, nehlasujúci predseda EIOPA a nehlasujúci zástupcovia Európskej komisie, Európskej centrálnej banky, ESRB, EBA a ESMA.

Predsedom EIOPA je Gabriel Bernardino (Portugalsko), výkonným riaditeľom Carlos Montalvo (Španielsko). Členmi Riadiacej rady sú Alberto Corinti (Taliansko), Jan Parner (Dánsko), Sergej Simoniti (Slovinsko), Sandrine Lemery (Francúzsko), Jean Hilgers (Belgicko) a Felix Hufeld (Nemecko).

Web stránka EIOPA: www.eiopa.europa.eu