Starobné dôchodkové sporenie

Pravidlá starobného dôchodkového sporenia, jeho rozsah, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu, financovanie a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia vymedzuje zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

Účelom starobného dôchodkového sporenia je spolu so starobným poistením (tzv. prvým dôchodkovým pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe alebo jeho pozostalým pre prípad smrti.

Sporiteľom je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „zmluva o SDS") zapísanú v registri zmlúv o SDS.  V súčasnej dobe môže prvú zmluvu o SDS uzatvoriť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a  ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o SDS nedovŕšila 35 rokov veku.

Príspevky, ktoré podľa zákona môžu byť povinné dobrovoľné, sa odvádzajú na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 táto sadzba predstavuje 4% z vymeriavacieho základu.  Po tomto období sa sadzba každoročne zvýši o 0,25%. V roku 2024 a nasledujúcich rokoch už sadzba zostane na úrovni 6% z vymeriavacieho základu.  Sporiteľ má možnosť zasielať na svoj osobný dôchodkový účet aj dobrovoľné príspevky (čím môže zvýšiť konečnú sumu, z ktorej mu bude vyrátaný dôchodok). Dobrovoľné príspevky sú daňovo zvýhodnené až do výšky 2% zo základu dane a sú nezdaniteľnou časťou základu dane sporiteľa.

Správu dôchodkových aktív sporiteľov zabezpečujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného  Národnou bankou Slovenska.

Príspevky sporiteľov sú zhromažďované a zhodnocované v dôchodkových fondoch, ktoré sa líšia investičnou stratégiou a mierou podstupovaného rizika. 

Zákony, opatrenia, vyhlášky, odporúčania  a metodické usmernenia vzťahujúce sa na činnosť  dôchodkových  správcovských spoločností a spravovaných dôchodkových fondov je možné nájsť v sekcii Legislatíva.

Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodkových správcovských spoločností