Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie, jeho organizáciu, financovanie a dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o DDS").

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový príjem v starobe a pri skončení výkonu práce zaradenej na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie  a zamestnancom, ktorí sú umelci vykonávajúci profesiu tanečníka alebo hudobného umelca vykonávajúceho profesiu hráča na dychový nástroj.

Platenie príspevkov je v tomto systéme pre väčšinu účastníkov dobrovoľné, príspevky platí tak účastník ako aj zamestnávateľ, a to na základe podmienok dohodnutých v zamestnávateľskej zmluve. Okruh účastníkov pre ktorých je vstup do systému povinný a za ktorých do tohto systému prispieva zamestnávateľ povinne (zamestnanci vykonávajúci tzv. rizikové práce) je vymedzený zákonom.

O správu príspevkov účastníkov sa starajú  doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové  fondy.

Doplnková dôchodková spoločnosť  je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.

Každá doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vytvoriť a spravovať najmenej jeden  príspevkový doplnkový dôchodkový fond a jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond. 

Zákony, opatrenia, vyhlášky, odporúčania  a metodické usmernenia vzťahujúce sa na činnosť doplnkových dôchodkových spoločností a spravovaných doplnkových dôchodkových fondov je možné nájsť v sekcii Legislatíva.

Vývoj aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch doplnkových dôchodkových spoločností.