Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)

Národná banka Slovenska podľa článku 143 ods. 1 písm. c) smernice 2013/36/EÚ uverejňuje informácie o všeobecných kritériách a metodikách, ktoré používa pri preskúmaní a hodnotení orgánom dohľadu uvedenom v článku 97 uvedenej smernice, pomocou príslušných formulárov stanovených v prílohe III.

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)