Možnosti a právomoci

Národná banka Slovenska podľa článku 143 ods. 1 písm. b) smernice 2013/36/EÚ uverejňuje informácie o spôsobe využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie, pomocou príslušných formulárov stanovených v častiach 1 až 12 prílohy II.

PRÍLOHA II.

Prehľad možností a právomocí stanovených v smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013

Časť 1

Prehľad možností a právomocí stanovených v smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013

Podrobnosti o osobitných prechodných možnostiach a právomociach stanovených v nariadení (EÚ) č. 575/2013

Časť 2

Prechodné ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje (článok 465)

Časť 3

Prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými stratami oceňovanými v reálnej hodnote (článok 467)

Časť 4

Prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami oceňovanými v reálnej hodnote (článok 468)

Časť 5

Prechodné ustanovenia týkajúce sa odpočtov od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2 (článok 478)

Časť 6

Prechodné zahrnutie nástrojov a položiek, ktoré nie sú kvalifikované ako menšinové účasti, do konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1 (článok 479)

Časť 7

Prechodné zahrnutie menšinových účastí a kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 (článok 480)

Časť 8

Dodatočné prechodné filtre a odpočty (článok 481)

Časť 9

Obmedzenia zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 (článok 486)

Podrobnosti o osobitných neprechodných možnostiach a právomociach stanovených v smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013

Časť 10

Pohyblivé prvky odmeňovania (článok 94 CRD)

Časť 11

Rizikové váhy a kritéria uplatnené na expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok (článok 124 CRR)

Časť 12

Hodnoty minimálnej straty v prípade zlyhania (LGD) pre retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom (článok 164 CRR)