Bankovníctvo

NBS ako súčasť bankovej únie

V júni 2012 prijala Európska rada opatrenia s cieľom zabrániť prehlbovaniu hospodárskej krízy v eurozóne. V oblasti regulácie a dohľadu nad bankami je najvýznamnejšou zmenou projekt bankovej únie postavený na troch pilieroch:

Jednotný mechanizmus dohľadu (od 4. novembra 2014) predstavuje systém finančného dohľadu. Tvoria ho Európska centrálna banka (ECB) a príslušné vnútroštátne dohliadacie orgány najmä krajín eurozóny, vrátane NBS.

V rámci jednotného mechanizmu dohľadu sa banky (úverové inštitúcie) členia na:

  •   významné - dohľad nad významnými bankami priamo vykonáva ECB v spolupráci  s národnými orgánmi dohľadu,
  •   menej významné - banky klasifikované ako menej významné naďalej zostávajú pod dohľadom príslušných    vnútroštátnych orgánov.

Kritériá pre rozdelenie bánk na významné a menej významné sú dané príslušnou európskou legislatívou.

Oficiálna webová stránka bankového dohľadu ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu: bankingsupervision.europa.eu

ECB rozhoduje o udeľovaní a odoberaní bankového povolenia všetkým bankám, ako aj posudzuje nadobudnutia kvalifikovaných účastí v bankách. Okrem iného taktiež posudzuje vhodnosť členov riadiacich orgánov významných bánk. ECB zverejnila na svojom webovom sídle bližšie informácie ohľadom uvedených konaní (tzv. SSM konania): https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/html/index.en.html
a všeobecné zásady hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti členov riadiacich orgánov bánk: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fap_guide_201705.sk.pdf?de3bbbd9ecadd9cd2d75889d39effaaf.

Banky môžu podávať žiadosti týkajúce sa SSM konaní aj elektronicky prostredníctvom IMAS Portálu . IMAS Portál slúži na podávanie žiadosti týkajúcich sa SSM konaní, sledovanie štádia SSM konaní a výmenu informácií s NBS a ECB.

Priamy dohľad NBS

Banky so sídlom na území Slovenska, ktoré sa považujú za menej významné, zostávajú pod priamym dohľadom NBS.

Zoznamy subjektov

Zoznamy bánk a iných úverových inštitúcií je možné nájsť v sekcii Zoznamy subjektov.

Legislatíva

Zákony, opatrenia, odporúčania a metodické usmernenia vzťahujúce sa na činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk je možné nájsť v sekcii Legislatíva.

Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tejto novely zákona žiadateľ o udelenie bankového povolenia (budúca banka) nesmie byť právoplatne odsúdený pre trestný čin. Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska preto upozorňuje, aby žiadatelia o udelenie bankového povolenia túto skutočnosť zohľadnili pri spracovaní žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace. Banka je povinná túto podmienku dodržiavať počas celej doby platnosti bankového povolenia.

Dokumenty na stiahnutie: Formuláre