Limitovaný poskytovateľ

Limitovaným poskytovateľom je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba poskytujúca služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení účinnom od 13. 1. 2018 založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel a ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:

  1. môžu sa používať na nákup tovaru alebo služieb len v priestoroch limitovaného poskytovateľa podľa § 97a zákona o platobných službách alebo v rámci obmedzenej siete poskytovateľa tovaru alebo služby na základe priamej obchodnej dohody s limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona o platobných službách,
  2. môžu sa používať na nákup obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb a vydávajú sa limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona o platobných službách.

Pokiaľ sa na činnosť limitovaného poskytovateľa vzťahuje jedna z vyššie uvedených výnimiek, nie je potrebné na jej vykonávanie povolenie (registrácia) na poskytovanie platobných služieb alebo povolenie na vydávanie elektronických peňazí. Pri posudzovaní činnosti limitovaného poskytovateľa, či spadá pod jednu z vyššie uvedených výnimiek je potrebné postupovať tak, aby bol zachovaný zmysel danej výnimky a z osobitného platobného prostriedku sa nestal platobný prostriedok využívaný na všeobecný účel. Je neprípustné ten istý osobitný platobný prostriedok používať na vykonávanie platobných operácií s cieľom nakupovať tovar a služby v rámci viac ako jednej obmedzenej siete alebo nakupovať neobmedzenú škálu tovaru a služieb. Platobný prostriedok by sa mal považovať za použitý v rámci takejto obmedzenej siete, za týchto okolností:

a) na kúpu tovaru a služieb v konkrétnom maloobchode alebo konkrétnom maloobchodnom reťazci, ak sú zúčastnené subjekty priamo prepojené obchodnou dohodou, ktorá napríklad ustanovuje používanie jedinej platobnej značky, a táto platobná značka sa používa v miestach predaja a uvádza sa – ak je to uskutočniteľné – na platobnom nástroji, ktorý sa tam môže používať,
V tomto prípade by musí byť sieť obmedzená maximálnym počtom prevádzok, ktorý nie je možné neobmedzene rozširovať, v opačnom prípade, by sa strácal význam danej výnimky. Na druhej strane, táto výnimka neobmedzuje druh tovarov a služieb, za ktoré je možné platobným prostriedkom platiť. (napríklad darčeková karta obchodného centra slúžiaca na nákup tovarov a služieb v danom obchodnom centre)*

b) na kúpu veľmi obmedzenej škály tovaru alebo služieb, napríklad ak je rozsah použitia efektívne obmedzený na uzavretý počet funkčne súvisiacich tovaru alebo služieb bez ohľadu na zemepisnú polohu miesta predaja.
Táto výnimka ja aplikovateľná, iba ak existuje úzke funkčné prepojenie medzi definovaným druhom tovarov a služieb, zatiaľ čo geografické obmedzenie sa v tomto prípade nevyžaduje. Na uplatnenie výnimky sa preto nevyžaduje obmedzenie (celkového) počtu / množstva tovarov a služieb, ale stanovenie veľmi obmedzeného typologického rozsahu úzko súvisiacich tovarov a služieb.

Ak je použitie platobného prostriedku obmedzené na veľmi obmedzený rozsah tovarov a služieb, platobný nástroj je možné použiť aj v niekoľkých sieťach poskytovateľov tovarov a služieb. Obmedzením sortimentu tovarov a služieb je preto možné - na rozdiel od výnimky podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu - rozšíriť rozsah akceptácie platobného prostriedku aj na niekoľko reťazcov / značiek.
(napríklad palivová karta slúžiaca na nákup pohonných hmôt a tovarov súvisiacich s prevádzkou vozidla)*

*(V oboch prípadoch však platí, že osobitný platobný prostriedok má spĺňať definíciu platobného prostriedku, tak ako je upravená v § 2 ods. 19 ZoPS - personalizované zariadenie alebo súbor postupov dohodnutý medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré sa používajú na účely predkladania platobného príkazu. V praxi sa niekedy vyskytujú rôzne typy kariet, ktoré však majú u obchodníka iba evidenčnú funkciu a neslúžia na predkladanie platobného príkazu.) 

 

Oznámenie o plánovanom začatí poskytovania služieb
§ 97a ods. 2 zákona o platobných službách o plánovanom začatí poskytovania služieb najmenej 30 kalendárnych dní pred plánovaným dňom začatia vykonávania služieb. Vzorový formulár časť 3 – dostupný tu.

 

Oznámenie o vzniku každej ďalšej obmedzenej siete
Limitovaný poskytovateľ je povinný NBS predložiť oznámenie podľa § 97a ods. 3 zákona o platobných službách o vzniku prípadnej ďalšej obmedzenej siete, o akomkoľvek zlúčení obmedzených sietí alebo vzájomnom zdieľaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel v inej obmedzenej sieti alebo vo viacerých obmedzených sieťach, bezodkladne po vzniku niektorej z uvedených skutočností. Vzorový formulár časť 4 – dostupný tu.

Oznámenie o skončení poskytovania služieb
Limitovaný poskytovateľ je povinný NBS predložiť oznámenie podľa § 97a ods. 4 zákona o platobných službách o skončení poskytovania služieb, ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zániku obmedzenej siete, ak táto sieť prestane byť obmedzenou sieťou, ak sa platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok na osobitný účel vyvinie na všeobecne použiteľný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok, ak limitovaný poskytovateľ ukončil vykonávanie platobných operácií a využívanie majetkovej hodnoty uchovávanej elektronicky, ak bol limitovaný poskytovateľ zrušený, alebo ak na majetok limitovaného poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu, bezodkladne po vzniku niektorej z uvedených skutočností. Vzorový formulár časť 5 – dostupný tu.

Oznámenie o každej zmene už oznámených údajov
Limitovaný poskytovateľ je povinný NBS predložiť oznámenie podľa § 97a ods. 5 zákona o platobných službách o  každej zmene už oznámených údajov vrátane každej zmeny obmedzenej siete, polročne,  najneskôr do jedného mesiaca po skončení každého kalendárneho polroka. Vzorový formulár časť 6– dostupný tu.

Oznámenie o prekročení sumy 1 000 000 eur
Limitovaný poskytovateľ je povinný NBS predložiť oznámenie podľa § 97a ods. 9 zákona o platobných službách o tom, že celková hodnota ním vykonaných platobných operácií za predchádzajúcich 12 mesiacov presiahla sumu 1 000 000 eur a tiež o tom, či limitovaný poskytovateľ poskytuje služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu zákona o platobných službách, spolu s opisom poskytovaných služieb, bezodkladne po tom, ako celková hodnota platobných operácií vykonaných limitovaným poskytovateľom za predchádzajúcich 12 mesiacov presiahla sumu 1 000 000 eur. Opis poskytovaných služieb bude predmetom zverejnenia na webovom sídle NBS, ako aj Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). Vzorový formulár časť 7 – dostupný tu.

Spoločné informácie k podávaniu oznámení
Oznámenia podľa § 97a ods. 2 až 9 zákona o platobných službách sa predkladajú v elektronickej podobe na elektronickú adresu: limitovanyposkytovatel[at]nbs.sk.
Limitovaný poskytovateľ je povinný informácie požadované NBS poskytnúť ňou požadovaným spôsobom a v požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom limitovaný poskytovateľ je povinný poskytnúť NBS ňou požadovanú súčinnosť a spoluprácu a tiež je povinný umožniť NBS ich overenie priamo na mieste v sídle a prevádzkových priestoroch.
Ak limitovaný poskytovateľ poruší povinnosť poskytovať oznámenia alebo informácie podľa § 97a odsekov 2 až 7 a 9 zákona o platobných službách, NBS podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uloží limitovanému poskytovateľovi pokutu do 5 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 10 000 eur.

Poznámka:
Doručenie oznámenia nezbavuje oznamovateľa povinnosti podať žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 64 zákona o platobných službách alebo na vydávanie elektronických peňazí podľa ustanovenia § 82 zákona o platobných službách v prípade, ak by oznamovateľ okrem činnosti limitovaného poskytovateľa poskytoval aj ktorúkoľvek z platobných služieb definovaných v ustanovení § 2 ods. 1 zákona o platobných službách alebo v ustanovení § 80 zákona o platobných službách.