Požiadavky na podnikanie

Platobné inštitúcie a AISP podliehajú dohľadu NBS. Okrem povinností, ktoré vyplývajú všetkým obchodným spoločnostiam podľa obchodného zákonníka, daňových, účtovných a iných predpisov, musia spĺňať regulačné požiadavky podľa zákona o platobných službách, napr.

 • dodržiavať minimálne požiadavky na vlastné zdroje,
 • chrániť prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb,
 • dodržiavať pravidlá ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
 • dodržiavať pravidlá ochrany finančného spotrebiteľa.

Na platobné inštitúcie sa vzťahujú rôzne vykazovacie povinnosti voči NBS. Poskytovatelia platobných služieb, ktorí poskytujú iniciovanie platby alebo informovanie o platobných účtoch, musia mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.
Členovia orgánov platobnej inštitúcie a vedúci zamestnanci musia byť bezúhonní a odborne spôsobilí. Odborná spôsobilosť znamená, že dotknuté osoby majú praktické a teoretické vedomosti o danom podnikaní. Platobné inštitúcie musia vypracovať a dodržiavať postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania, vrátane riadenia prevádzkových a IT rizík. Zveriť výkon niektorej zo svojich činností môžu len za zákonom stanovených podmienok. 

Platobné inštitúcie musia platiť ročný príspevok za dohľad NBS. Podliehajú povinnému externému auditu. 
Ako poskytovatelia platobných služieb musia hlásiť závažné prevádzkové a bezpečnostné incidenty, ako aj údaje o podvodoch v súvislosti s platbami. Podrobnosti o niektorých z  uvedených povinností sú uvedené nižšie a v príslušnej legislatíve. Vaše otázky súvisiace s ročnými príspevkami je možné formulovať na mailovú adresu prispevky[at]nbs.sk

Vlastné zdroje

Vlastné zdroje platobnej inštitúcie nesmú klesnúť pod úroveň jej splateného základnému imania (teda napríklad pod 20 000 EUR/50 000 EUR/125 000 EUR).  

Požiadavka na vlastné zdroje sa vypočítava metódou A, podľa stálych režijných nákladov platobných inštitúcií za predchádzajúcich 12 mesiacov. Čo znamená, že platobná inštitúcia je povinná mať vlastné zdroje najmenej vo výške 10% jej fixných prevádzkových nákladov za predchádzajúci rok. Platobná inštitúcia je povinná vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov financovania.

Požiadavky na ochranu finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb

Platobná inštitúcia, ktorá prijíma finančné prostriedky od používateľov platobných služieb je povinná ich chrániť v súlade s jedným z týchto spôsobov:

 • ak finančné prostriedky neboli prevedené príjemcovi do konca pracovného dňa musí platobná inštitúcia tieto finančné prostriedky uložiť na samostatný účet alebo ich investovať do  bezpečných likvidných a nízkorizikových aktív
 • ak platobná inštitúcia nepostupuje podľa prvej vyššie uvedenej možnosti je povinná mať uzatvorenú poistnú zmluvu alebo inú porovnateľnú záruku

Platobná inštitúcia poskytujúca platobnú iniciačnú službu je povinná mať  zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku zodpovednosti s cieľom kryť záväzky spojené s touto platobnou službou. Poistná zmluva musí byť uzatvorená s požiadavkami podľa usmernení EBA s výškou poistnej sumy, ktorú je možné vypočítať tu.

Poskytovateľ platobných služieb poskytujúci platobnú službu informovania o platobnom účte (AISP) je povinný mať zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku zodpovednosti voči poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet alebo používateľovi platobných služieb, ktorá vyplýva z neautorizovaného alebo podvodného prístupu alebo z použitia k informácií o platobnom účte.

Oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu (AML/CFT)

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb (povinných osôb) pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. (zákon o AML).
Poskytovatelia platobných služieb a tiež agent platobných služieb sú povinnou osobou podľa zákona o AML.
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní vypracovávať a pravidelne prehodnocovať program vlastnej činnosti. Program vlastnej činnosti je základným rámcom pre oblasť AML/CFT, ktorý obsahuje praktické zabezpečenie plnenia práv a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o AML.

Poskytovateľ platobných služieb v rámci vykonávania činností podľa tohto zákona je povinný identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie a financovania terorizmu podľa druhu obchodov a obchodných vzťahov, pri zohľadnení vlastných rizikových faktorov a rizikových faktorov uvedených v prílohe č. 2 tohto zákona. Rizikové faktory je poskytovateľ platobných služieb povinný určiť najmä podľa typu klienta, účelu, pravidelnosti a dĺžky trvania obchodného vzťahu alebo príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu, typu produktu, hodnoty a spôsobu uskutočnenia obchodu a rizikovosti krajiny alebo zemepisnej oblasti, ku ktorej sa obchodné vzťahy alebo obchody vzťahujú. Ide o uplatňovanie rizikovo-orientovaného prístupu vo vzťahu ku klientom a k činnostiam, ktoré poskytuje.

Ďalšie dôležité informácie k oblasti AML/CFT

 1. Národné hodnotenie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu („NHR“)
 2. Medzinárodné sankcie – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
 3. FATF odporúčania (štandardy) a ďalšie dokumenty
 4. Moneyval – Výbor expertov pre hodnotenie oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 5. Finančná spravodajská jednotka PZ  – metodické usmernenia a stanoviská k oblasti AML/CFT 
 6. Európsky orgán pre bankovníctvo EBA – usmernenia a delegované nariadenia