Inštitúcie elektronických peňazí

Inštitúcia elektronických peňazí (IEP) je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má povolenie na vydávanie elektronických peňazí,  správu elektronických peňazí a vykonávanie platobných operácií súvisiacich s vydávaním elektronických peňazí. Okrem vydávania a správy elektronických peňazí môže vykonávať aj ďalšie obchodné činnosti, ale nemôže prijímať vklady. Podlieha podmienkam a požiadavkám podľa zákona o platobných službách (ZoPS). Na základe oznámenia doručeného Národnej banke Slovenska (NBS) môže pôsobiť v celom Európskom hospodárskom priestore.

Inštitúcia elektronických peňazí môže navyše poskytovať všetky typy platobných služieb, ktoré má uvedené v povolení na poskytovanie platobných služieb, zatiaľ čo platobná inštitúcia môže poskytovať iba platobné služby a nemôže vydávať elektronické peniaze.

Inštitúcia elektronických peňazí nemôže vydávať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb.

Inštitúcia elektronických peňazí môže ponúkať a spätne vymieňať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb (tzv. distribútorov) konajúcich v jej mene a na základe písomnej zmluvy.

Elektronické peniaze sú peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky, vrátane magnetického záznamu, ktoré predstavujú peňažný záväzok vydavateľa elektronických peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonávania platobných operácií a ktoré sú na základe zmluvy prijímané aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí.

Vydávať a spravovať elektronické peniaze môžu len subjekty, ktoré majú udelené povolenie na vydávanie elektronických peňazí a ktoré sú spolu s vybranými požiadavkami na ich podnikanie uvedené v tabuľke nižšie.

 

Platobné služby

Vydávanie el. peňazí

Úkon potrebný od NBS

Právna forma

Základné imanie

Banka

bankové povolenie

akciová spoločnosť

16 600 000 eur

Inštitúcia elektronických peňazí

povolenie na poskytovanie platobných služieb /povolenie na vydávanie a správu elektronických peňazí

právnická osoba

350 000 eur  

Inštitúcia elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu

povolenie na vydávanie a správu elektronických peňazí

právnická osoba

350 000 eur


Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá má povolenie iného príslušného vnútroštátneho orgánu v Európskom hospodárskom priestore (EHP) môže vydávať a spravovať elektronické peniaze aj v Slovenskej republike. Inštitúcia elektronických peňazí môže v EHP poskytovať platobné služby prostredníctvom agentov platobných služieb na základe písomnej zmluvy, ak má povolenie aj na poskytovanie platobných služieb. Nižšie sumarizujeme podoby, v akých môže inštitúcia elektronických peňazí pôsobiť v Slovenskej republike:

 

inštitúcia elektronických peňazí (IEP)

 

IEP v obmedzenom rozsahu

 

pobočka PI z EHS

 

agent IEP z EHS

 

distribútor služieb z EHS

 

voľne cezhranične pôsobiaca IEP

Inštitúcia elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu môže vykonávať činnosť aj v inom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky na základe voľného cezhraničného poskytovania služieb. Pobočkou sa na účely ZoPS rozumie organizačná zložka inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.


 

POVOLENIA A REGISTRÁCIE

 

POŽIADAVKY NA PODNIKANIE

 

VYKAZOVACIE A OZNAMOVACIE POVINNOSTI

 

CEZHRANIČNÉ PODNIKANIE

 

ZOZNAM SUBJEKTOV

 

ČASTÉ OTÁZKY

 

LEGISLATÍVA

 

FORMULÁRE