• Úvod
  • Dohľad nad finančným ...

Archív aktualít

 • 27.10. 2015

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 20. októbra 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %

 • 27.10. 2015

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 20. októbra 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Október 2015

 • Národná banka Slovenska informuje o novej časti internetovej stránky Dohľadu nad trhom cenných papierov určenej pre emitentov a investorov zameranej na potrebu dodržiavania článkov 8b, 8c a 8d Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (CRA) viac (vložené dňa: 29. októbra 2014).
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 prerokovala a schválila odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov viac (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Október 2014 viac (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. októbra 2014 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 % viac (vložené dňa: 7. októbra 2014)
 • Národná banka Slovenska informuje o novej časti internetovej stránky Dohľadu nad finančným trhom zameranej na politiku obozretnosti na makroúrovni viac (vložené dňa: 19. septembra 2014)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 10. októbra 2014 viac (vložené dňa: 3. septembra 2014)
 • Dňa 6. júna 2014 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 18/2014) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. (vložené dňa: 9. júla 2014)
 • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2013 viac (vložené dňa: 22. apríla 2014)
 • Analytické údaje finančného sektora za IV.Q.2013 viac (vložené dňa: 28. marca 2014)
 • Upozornenie súvisiace s finančným sprostredkovaním/činnosťou finančných agentov viac (vložené dňa: 3. marca 2014)
 • Podkladové údaje k vývoju ponuky a dopytu na trhu úverov viac (vložené dňa: 19. februára 2014)
 • 12. februára 2014 vzniká ohlasovacia povinnosť podľa nariadenia EMIR viac (vložené dňa: 12. februára 2014)
 • Dňa 7. februára 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal UPOZORNENIE PRE INVESTOROV, ktoré sa týka rizík investovania do komplexných produktov. viac (vložené dňa: 10. februára 2014)
 • Dňa 29. novembra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 16/2013) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. novembra 2013 č. 8/2013 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2014 (vložené dňa: 6. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o výsledkoch dohľadov na mieste vykonaných Národnou bankou Slovenska v subjektoch poskytujúcich povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel na území Slovenskej republiky viac (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Súhrnná informácia o dohľade na diaľku zameranom na postup vybavovania sťažností poisťovňami viac (vložené dňa: 5. decembra 2013)
 • Dňa 10. októbra 2013 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 32/2013) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2013 č. 8/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (vložené dňa: 14. októbra 2013)
 • Analýza slovenského finančného sektora za 1. polrok 2013 viac (vložené dňa: 19. septembra 2013)
 • Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla   viac   (vložené dňa: 16. júla 2013)
 • Upozornenie Národnej banky Slovenska   viac   (vložené dňa 28. marca 2013)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odborné skúšky pre finančných poradcov v dňoch 25. apríla 2013 a 17. mája 2013   viac   (vložené dňa: 26. marca 2013)
 • Dňa 28. februára 2013 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vydali UPOZORNENIE PRE INVESTOROV, v ktorom ESMA a EBA varujú retailových investorov pred rizikami investovania do "finančných rozdielových zmlúv (tzv. CFDs)".   viac   (vložené dňa: 28. februára 2013)
 • Dňa 4. decembra 2012 Národná banka Slovenska zverejnila vo Vestníku NBS (Čiastka pre verejnosť 17/2012) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska a Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 9/2012 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2013   (vložené dňa: 3. januára 2013)
 • Dňa 7.decembra 2012 bola na webových sídlach EBA, ESMA a EIOPA publikovaná správa o implementácii a aplikácii povinností stanovených v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pre vydavateľov elektronických peňazí, ich agentov a distribútorov v členských štátoch a o výkone dohľadu v tejto oblasti, ktorú vypracovala skupina expertov v rámci výboru Joint Committee s názvom AMLC (Anti-Money Laundering Committee)

  ESMA: http://www.esma.europa.eu/news/Joint-Committee-publishes-report-implementation-anti-money-laundering-and-counter-terrorist-fin?t=326&o=home 
  EBA: http://eba.europa.eu/News--Communications/Year/2012/Joint-Committee-publishes-report-on-the-implementa.aspx 
  EIOPA: https://eiopa.europa.eu/publications/reports/index.html

 • Dňa 10. septembra 2012 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal UPOZORNENIE PRE INVESTOROV, v ktorom ESMA varuje retailových investorov pred nástrahami online investovania.   viac   (vložené dňa: 10. septembra 2012)
 • V súvislosti s finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom kontaktujte NBS novým spôsobom.   viac   (vložené dňa: 3. júla 2012)
 • Dňa 5. decembra 2011 Európsky orgán dohľadu pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal v súvislosti s obchodovaním s devízami (forex) UPOZORNENIE PRE INVESTOROV   viac   (vložené dňa: 17. januára 2012)
 • Sankcie uvalené na Irán  viac  (vložené dňa: 7. decembra 2010)