Právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú súhlas NBS na uplatnenie práva výkupu "squeeze out" (zákonná úprava do 31.12.2018)

Obchodný názov - meno osoby,
ktorá má súhlas NBS na uplatnenie
práva výkupu "squeeze out"
Názov cieľovej spoločnosti,
na ktorej akcie sa právo
výkupu uplatňuje
ISIN CP1*
akcií cieľovej spoločnosti
Menovitá hodnota akcií CP1* cieľovej spoločnosti Číslo rozhodnutia NBS a dátum
udelenia súhlasu na uplatnenie
práva výkupu
Protiplnenie stanovené v EUR Protiplnenie stanovené v SKK Cenný papier CP2*, za ktorý sa vymieňaju akcie cieľovej spoločnosti. Názov/ISIN/menovitá hodnota Protiplnenie výmenný pomer cenných papierov CP1:CP2* Lehota, v ktorej možno
právo výkupu uplatniť
od - do

Ing. Alžbeta Janusová

 MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov

 SK1120002599  33,1939  

NBS1-000-030-770
100-000-142-472
19.12.2018

 78,65

 *

 *

 *

 od 21.10.2018
do 21.1.2019
SC FOOD, AGRO&INDUSTRIAL a.s., Praha, Česká republika Poľnonákup HONT a.s., Hontianske Nemce CS0009014659 33,19 EUR ODT-8921/2014-2; 19.9.2014  29,40 * * *      9.7.2014- 8.10.2014
COLAS SA, Francúzsko Inžinierske stavby a.s., Košice CS0005060359 33,193919 EUR ODT-1006/2012; 31.01.2012  1,50 * * *      30.12.2011- 30.03.2012
Achmea B.V., Holandsko Union poisťovňa a.s., Bratislava SK1110000801 SK1110000876 33,20 EUR ODT-1007/2012; 26.01.2012  71,27 * * *      3.12.2011 - 3.3.2012 
BONGRAIN EUROPE S.A.S., Viroflay, Francúzsko Liptovská mliekareň, a.s., Liptovský Mikuláš CS0009018155 1 000 Sk OPK-17356-2008 z 25.11.2008 53,02 1 597 * * 16.9.2008 - 15.12.2008
Sudop Internationál B.V., Barendrecht, Holandské kráľovstvo DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava CS0009001458 1 000 Sk OPK-13818-2007 z 20.11.2007 * 8 617 * * 27.10.2007 - 26.1.2008

Upozornenie:
Osoba, ktorá uplatňuje právo výkupu akcií od akcionárov cieľovej spoločnosti ešte pred udelením súhlasu NBS, je podľa § 118i zákona č. 566/2001 Z.z. povinná upozorniť akcionárov cieľovej spoločnosti, že uplatnenie tohto práva je podmienené súhlasom NBS.