Výpisy klientom z RBUZ

Právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom  sa údaje, ktoré sa týkajú ich osoby, poskytujú z registra formou výpisu na základe písomnej žiadosti. Výpis si môže žiadateľ alebo ním splnomocnená osoba prevziať osobne alebo sa mu doručí prostredníctvom pošty.

Žiadosť musí obsahovať úradné osvedčenie podpisu žiadateľa, ktorý je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, iným oprávneným zástupcom klienta - právnickej osoby alebo klientom - fyzickou osobou podnikateľom.

K žiadosti je potrebné doložiť výpis z obchodného registra alebo inej úradnej evidencie, do ktorej je klient zapísaný, nie starší ako jeden mesiac pred doručením žiadosti do NBS.

V prípade prevzatia výpisu inou osobou je potrebné si obstarať úradne osvedčené plnomocenstvo, ktoré sa predkladá pri osobnom prevzatí výpisu z registra splnomocnenou osobou.

K žiadosti pri osobnom prevzatí je potrebné doložiť aj vyplnený formulár "Protokol o osobnom prevzatí poskytnutých údajov z registra bankových úverov a záruk".

NBS poskytne klientovi informácie v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

Dokumenty v písomnom vyhotovení  žiadateľ posiela na adresu:

Národná banka Slovenska
Register bankových úverov a záruk
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo odovzdá v podateľni NBS. 

Poplatky za poskytnutie výpisu

Za vystavenie výpisu z RBUZ je žiadateľovi účtovaný poplatok, ktorý je závislý na počte období (mesiacov) uvedených v žiadosti.

Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie, je 20 €. Za každé ďalšie špecifikované obdobie v žiadosti o poskytnutie údajov z registra je poplatok vo výške 2 €.

Platbu za výpis je potrebné uhradiť pred poskytnutím výpisu na číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: 
IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516

Pri platení poplatku za poskytnutie údajov z registra klientovi sa na platobnom príkaze na úhradu okrem iných potrebných údajov uvádzajú tieto identifikačné údaje platby a žiadateľa o výpis:

 1. variabilný symbol, ktorým je pri
  1. fyzickej osobe podnikateľovi jej rodné číslo bez lomky, ak je pridelené, alebo dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (RRRRMMDD), ak nie je pridelené rodné číslo,
  2. právnickej osobe jej identifikačné číslo (IČO) alebo porovnateľný identifikačný symbol pri zahraničnej právnickej osobe,
 2. špecifický symbol, a to:
  1. 1901 - pre poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie (mesiac).
  2. 1902 - pre prípadný doplatok za ďalšie obdobia (mesiace),
  3. 1903 - pre poplatok za výpis, v ktorom je špecifikovaných viac období (kombinácia 1, 2).

 

Kontaktná adresa pre prípadné otázky:

dohlad[at]nbs.sk