Výpisy klientom z RBUZ

Právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom  sa údaje, ktoré sa týkajú ich osoby, poskytujú z registra formou výpisu na základe písomnej žiadosti. Výpis si môže žiadateľ alebo ním splnomocnená osoba prevziať osobne alebo sa mu doručí prostredníctvom pošty. Žiadosť o poskytnutie údajov z registra sa podáva za každého klienta samostatne.

Prílohami k žiadosti o poskytnutie údajov z registra sú:

a) protokol o osobnom prevzatí poskytnutých údajov z registra, ktorého vzor je Protokol o osobnom prevzatí poskytnutých údajov z registra bankových úverov a záruk, ak žiadateľ požaduje osobné prevzatie údajov,

b) úradne osvedčené splnomocnenie na prevzatie poskytnutých údajov z registra, ktorého vzor je úradne osvedčené splnomocnenie, ak žiadateľ požaduje osobné prevzatie údajov splnomocnenou osobou,

c) výpis z obdobného registra akým je obchodný register vedený v inom členskom štáte nie starší ako tri mesiace, ak ide o osobu so sídlom alebo miestom podnikania v inom členskom štáte.

Uvedené doklady sa predkladajú v origináli alebo ako úradne osvedčená kópia. Ak je tento doklad vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa aj v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka. NBS poskytne klientovi informácie v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

Dokumenty v písomnom vyhotovení  žiadateľ posiela na adresu:

Národná banka Slovenska
Register bankových úverov a záruk
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo odovzdá v podateľni NBS. 

Poplatky za poskytnutie výpisu

Za vystavenie výpisu z RBUZ je žiadateľovi účtovaný poplatok, ktorý je závislý na počte období (mesiacov) uvedených v žiadosti.

Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie, je 20 €. Za každé ďalšie špecifikované obdobie v žiadosti o poskytnutie údajov z registra je poplatok vo výške 2 €.

Platbu za výpis je potrebné uhradiť pred poskytnutím výpisu na číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: 
IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516

Pri platení poplatku za poskytnutie údajov z registra klientovi sa na platobnom príkaze na úhradu okrem iných potrebných údajov uvádzajú tieto identifikačné údaje platby a žiadateľa o výpis:

 1. variabilný symbol, ktorým je pri
  1. fyzickej osobe podnikateľovi jej rodné číslo bez lomky, ak je pridelené, alebo dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (RRRRMMDD), ak nie je pridelené rodné číslo,
  2. právnickej osobe jej identifikačné číslo (IČO) alebo porovnateľný identifikačný symbol pri zahraničnej právnickej osobe,
 2. špecifický symbol, a to:
  1. 1901 - pre poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie (mesiac).
  2. 1902 - pre prípadný doplatok za ďalšie obdobia (mesiace),
  3. 1903 - pre poplatok za výpis, v ktorom je špecifikovaných viac období (kombinácia 1, 2).

 

Kontaktná adresa pre prípadné otázky:

dohlad[at]nbs.sk