Výpisy klientom z RBUZ

Upozornenie v súvislosti s prijatím mimoriadnych opatrení vo finančných službách so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19:

1. Až do odvolania počas obdobia pandémie, ktorá vznikla z dôvodu COVID-19, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu podávať Národnej banke Slovenska žiadosti aj elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk. Ak žiadosť podáva viacero osôb, musí byť žiadosť opatrená kvalifikovaným elektronickým podpisom každej takejto osoby. Tento spôsob  podávania žiadosti sa umožňuje na základe ustanovenia § 30 zákona č. 67/2020 Z. z o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

2. Dňa 11. mája 2020 Národná banka Slovenska oznámila verejnosti, že od 13. mája 2020 sa pre verejnosť otvára pokladnice a  podateľňu NBS. Na základe tejto skutočnosti sa opätovne umožňuje  právnickým a fyzickým osobám podnikateľom osobné podávanie  žiadosti o poskytnutie údajov  z registra, ako aj osobné prevzatie výpisu z registra v podateľni NBS.  

Žiadosť v elektronickej forme

Právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom  (klient) sa údaje, ktoré sa týkajú ich osoby, poskytujú z registra formou výpisu na základe elektronickej formy žiadosti, jej podpísania a podania prostredníctvom služby „Všeobecná agenda" ústredného portálu verejnej správy - slovensko.sk.  Ako poskytovateľa služby je potrebné zvoliť „Národná banka Slovenska". Použitie portálu je detailne popísané v jeho návodoch. Podpísanie elektronickej formy žiadosti, prípadne príloh k žiadosti uvedených nižšie odporúčame vykonať ako podpísanie samostatných príloh podania služby „Všeobecná agenda" ústredného portálu verejnej správy. Žiadosť o poskytnutie údajov z registra sa podáva za každého klienta samostatne.

Žiadosť v listinnej forme

Právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom (klient) sa údaje, ktoré sa týkajú ich osoby, poskytujú z registra formou výpisu na základe listinnej formy žiadosti. Žiadosť o poskytnutie údajov z registra sa podáva za každého klienta samostatne.

Prílohy žiadosti

Prílohami k elektronickej alebo listinnej žiadosti o poskytnutie údajov z registra sú:

a) protokol o osobnom prevzatí poskytnutých údajov z registra, ktorého vzor je Protokol o osobnom prevzatí poskytnutých údajov z registra bankových úverov a záruk, ak žiadateľ požaduje osobné prevzatie údajov,

b) úradne osvedčené splnomocnenie na prevzatie poskytnutých údajov z registra, ktorého vzor je úradne osvedčené splnomocnenie, ak žiadateľ požaduje osobné prevzatie údajov splnomocnenou osobou,

c) výpis z obdobného registra akým je obchodný register vedený v inom členskom štáte nie starší ako tri mesiace, ak ide o osobu so sídlom alebo miestom podnikania v inom členskom štáte.

Ak je tento doklad vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa aj v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.

Prílohy v elektronickej forme sa prikladajú k samotnému elektronickému podaniu. Prílohu b) je potrebné podpísať relevantnými osobami. Jej podpísanie odporúčame vykonať ako podpísanie samostatných príloh podania služby „Všeobecná agenda" ústredného portálu verejnej správy.

Prílohy v listinnej forme sa predkladajú v origináli alebo ako úradne osvedčená kópia.

Dokumenty v listinnej forme žiadateľ posiela na adresu:

Národná banka Slovenska
Register bankových úverov a záruk
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo odovzdá v podateľni NBS.

Spôsob doručenia a lehota na poskytnutie výpisu

Výpis si môže žiadateľ alebo ním splnomocnená osoba prevziať osobne alebo sa mu doručí prostredníctvom bežného zasielania listových zásielok. NBS poskytne klientovi informácie v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

Poplatky za poskytnutie výpisu

Za vystavenie výpisu z RBUZ je žiadateľovi (klientovi) účtovaný poplatok, ktorý je závislý na počte období (mesiacov) uvedených v žiadosti.

Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie, je 20 €. Za každé ďalšie špecifikované obdobie v žiadosti o poskytnutie údajov z registra je poplatok vo výške 2 €.

Platbu za výpis je potrebné uhradiť pred poskytnutím výpisu na číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: 
IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516

Pri platení poplatku za poskytnutie údajov z registra klientovi sa na platobnom príkaze na úhradu okrem iných potrebných údajov uvádzajú tieto identifikačné údaje platby a žiadateľa (klienta) o výpis:

a.)    variabilný symbol, ktorým je pri

1.      fyzickej osobe - podnikateľovi jej rodné číslo bez lomky, ak je pridelené, alebo dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (RRRRMMDD), alebo identifikačné číslo (IČO), ak bolo pridelené a ak nie je pridelené rodné číslo,

2.      právnickej osobe jej identifikačné číslo (IČO) alebo porovnateľný identifikačný symbol pri zahraničnej právnickej osobe,

 

b.)    špecifický symbol, a to:

1.      1901 - pre poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie (mesiac).

2.      1902 - pre prípadný doplatok za ďalšie obdobia (mesiace),

3.      1903 - pre poplatok za výpis, v ktorom je špecifikovaných viac období (mesiacov).

 

Kontaktná adresa pre prípadné otázky (neslúži na prijímanie žiadostí v elektronickej forme):
dohlad[at]nbs.sk

 

Aktualizované dňa 13.5.2020