Časté otázky

1. Som fyzická osoba (nepodnikateľ) a potrebujem výpis z registra úverov.
Ak ste fyzická osoba nepodnikateľ, môžete sa obrátiť na spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií podľa § 92a, zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách.

2. Pri podaní žiadosti o úver mi banka oznámila sumárne údaje zapísané v RBUZ za celý bankový sektor. Podľa môjho názoru nie sú správne. Ako mám postupovať?
Požiadajte banku, aby dala NBS preveriť zápisy v registri. Ak NBS zistí nezrovnalosť, vyzve príslušnú banku na opravu chybného zápisu. V opačnom prípade požiadajte NBS o výpis z registra. Podľa výpisu požiadajte konkrétnu banku, ktorá chybný zápis do registra zapísala o jeho opravu (§ 38 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách).

3. Koľko stojí vystavenie výpisu z RBUZ?
Za vystavenie výpisu z RBUZ je žiadateľovi účtovaný poplatok, ktorý je závislý na počte období (mesiacov) uvedených v žiadosti. Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie, je 20 €. Za každé ďalšie špecifikované obdobie v žiadosti o poskytnutie údajov z registra je poplatok vo výške 2 €. Identifikačné údaje platby-poplatku za výpis z RBUZ nájdete na https://rbuz.nbs.sk (Výpisy klientom z RBUZ).

4. Môže Národná banka Slovenska vykonať opravu údajov v registri?
Nie. Národná banka Slovenska nemá právo zmeniť údaje zapísané v registri. Zmeny v údajoch môže v registri yykonať iba komerčná banka, ktorá tieto údaje do registra zapísala.

5. Môžem požiadať o výpis z RBUZ osobne, elektronicky alebo telefonicky?
O výpis z RBUZ musíte požiadať písomne.

6. Potrebujem pri vybavovaní úveru od banky pôsobiacej na území SR výpis z RBUZ?
Nie. Banky pôsobiace na území SR majú prístup do RBUZ cez zabezpečené počítačové pripojenie.

7. Čo je potrebné zabezpečiť v prípade, ak bola žiadosť o výpis z RBUZ alebo jej príloha úradne osvedčená v zahraničí?
V prípade, že krajina, v ktorej bola listina úradne osvedčená, podpísala Haagsky dohovor o zrušení vyššieho overenia zahraničných verejných listín, je potrebné úradné osvedčenie verejných listín (napríklad úradné osvedčenie podpisu žiadateľa alebo osoby oprávnenej samostatne konať v mene žiadateľa, úradné osvedčenie kópie výpisu z obchodného registra alebo inej úradnej evidencie) vykonané v zahraničí doplniť o špeciálne osvedčenie "apostille" v štáte overenia tejto listiny.

V prípade, že krajina Haagsky dohovor nepodpísala, vyžaduje sa vyššie overenie (konzulárna superlegalizácia) verejnej listiny.

8. Ako dlho trvá vyhotovenie výpisu z registra?
Výpisy sú vystavené maximálne do 30 dní. V praxi trvá vystavenie zvyčajne omnoho kratšie (do niekoľkých dní), nie je však možné vystaviť výpis na počkanie.