Register bankových úverov a záruk (RBUZ)

Register bankových úverov a záruk (RBUZ) je systém zriadený podľa § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a je vedený Národnou bankou Slovenska. V registri sa sústreďujú informácie o dlžníkoch bánk, ktorými sú výlučne právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia (nie fyzické osoby nepodnikatelia). Údaje o dlžníkoch do registra zapisujú banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka SR povinne a sú aktualizované v mesačných intervaloch. Údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Podrobnejšie informácie o vzniku a histórii registra nájdete v časopise Biatec, roč. 15, 2007, č. 6, s. 15-16.

Obsah údajov v RBUZ

Informácie poskytované bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo Exportno-importnou bankou SR  do RBUZ sú všetky záväzky klientov - právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

Obsah databázy RBUZ:

 • identifikačné údaje o klientovi (právna forma, IČO, názov,  sídlo, krajina, ekonomický sektor a pod.),
 • údaje o vlastníkoch nad 10 % základného imania (údaje o type osoby, adresa a pod.)
 • identifikačné údaje pohľadávky (číslo zmluvy, dátum vzniku a splatnosti, typ pohľadávky, stav pohľadávky a pod.),
 • hodnoty pohľadávky (celková výška pohľadávky / rámce, aktuálny zostatok pohľadávky, istina po splatnosti, úroky a poplatky po splatnosti, počet dní omeškania),
 • ostatné údaje vzťahujúce sa k pohľadávke (mena v ktorej bola poskytnutá, výška splátok, typy a výška zabezpečenia a pod.).

Podrobnejšie informácie sú v opatrení NBS č. 6/2016, ktorým  sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk.

Informácie poskytované z RBUZ

Informácie z registra sa poskytujú bankám pôsobiacim na území SR alebo samotnej právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorej sa údaje týkajú.

 1. Bankám, pobočkám zahraničných bánk a Exportno-importnej banke SR je umožnený prístup k údajom o klientoch v elektronickej forme.  Údaje o úveroch alebo zárukách klientov sa bankám poskytujú aktuálne (bez histórie), so stavom k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca a poskytujú sa na dvoch úrovniach, ktoré sú závislé od vzťahu banky voči klientovi:

  • ak banka nemala aktívny obchodný vzťah s klientom,  štruktúra údajov bude banke poskytnutá len v sumarizovaných položkách t. j. celkové zaťaženie klienta voči všetkým bankám (napr. sumár poskytnutých úverov a záruk, zostatok úverov, zabezpečenia, sumár omeškania splátok istiny a úrokov, sumárny počet dní omeškania, zatriedenie pohľadávok a pod.) bez možnosti identifikácie, ktorá banka údaje do registra vložila

  • ak banka má alebo mala aktívny vzťah s klientom, informácia bude banke poskytnutá rozpísaná podľa jednotlivých záznamov (úverov alebo záruk), taktiež bez možnosti identifikovať  banku, ktorá položky do registra vložila

 2. Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom  sa poskytuje výpis z registra iba v písomnej forme

  Štruktúra poskytovaných údajov je:

  • celkové zaťaženie klientov (sumárne informácie o pohľadávkach voči klientovi, t. j. sumár poskytnutých úverov a záruk, zostatok úverov, zabezpečenia, sumár omeškania splátok istiny a úrokov, sumárny počet dní omeškania, zatriedenie pohľadávok a pod.).  Táto časť výpisu je obsahovo totožná s výpisom poskytovaným komerčným bankám v sumarizovanej podobe.
  • rozpis údajov - portfólio každej banky, ktorá údaje do databázy RBUZ vložila (konkrétne informácie klientovi ako je meno, adresa, IČO, sektor  a kompletné informácie o zmluve banky s klientom, t. j. číslo zmluvy, výška pohľadávky, zatriedenie pohľadávky, aktuálny zostatok, výška a typy zabezpečení, omeškanie istiny, úrokov, počet dní omeškania, vlastníkov klienta a pod.)
  • údaje vo výpise sú poskytované za obdobia (mesiace) uvedené v žiadosti. Ak je uvedené aktuálne obdobie, znamená to posledné zadané obdobie (do 16. dňa v mesiaci za predminulý mesiac, po 16. za predchádzajúci mesiac).

Podrobné informácie o údajoch spracúvaných v RBUZ a o pravidlách získavania informácií z RBUZ pre banky, pobočky zahraničných bánk, Exportno-importnú banku SR a pre klientov ustanovuje: