Výrok rozhodnutia : Mário Kovaľ

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-188-971 k č.sp.: NBS1-000-039-201

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa §  29 ods. 1 zákona č  747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov udeľuje devízovú licenciu č. 800 674 pánovi Máriovi Kovaľovi, dátum narodenia xx. xx. xxxx, trvalý pobyt Vysoká 4277/12, 811 06 Bratislava - Staré mesto, s obchodným menom Mário Kovaľ, s miestom podnikania Vysoká 4277/12, 811 06 Bratislava - Staré mesto, IČO: 14 354 322, na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa § 6 v  spojení s  § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov. Devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v  cudzej mene za eurá v hotovosti. Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Držiteľ devízovej licencie je povinný Národnej banke Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom, úseku obozretného dohľadu oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a  odovzdať úradne osvedčenú kópiu oznámenia o  zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.