Výrok rozhodnutia :

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-288-727 k č.sp.: NBS1-000-052-264


Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 28a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov správcovskej spoločnosti s obchodným menom J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, na základe žiadosti podanej dňa 30. júna 2020 spoločnosťou J & T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 18600 Praha 8, Česká republika, IČ: 47 115 378. I. Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. je podľa ustanovenia § 27 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov. Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa podľa ustanovenia § 27 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní rozumie riadenie investícií majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami. II. Ďalšími činnosťami, ktoré správcovská spoločnosť J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. môže podľa ustanovenia § 27 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, sú: a) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa ustanovenia § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom, b) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov, c) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval. III. Funkciu člena predstavenstva správcovskej spoločnosti J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. môžu vykonávať tieto osoby: Ing. Anna Macaláková, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Tomáš Janík, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Ondrej Segeč, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy. Funkciu člena dozornej rady správcovskej spoločnosti J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. môžu vykonávať tieto osoby: Ing. Jozef Tkáč, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Tomáš Klimíček, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Michal Kubeš, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy. IV. Toto rozhodnutie je rozhodnutím podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010.