Výrok rozhodnutia :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-019-918 k č.sp.: NBS1-000-006-496

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa § 125 ods. 2 zákona cenných papieroch prospekt cenného papiera vypracovaného ako základný prospekt dňa 24.1.2017 pre Ponukový program vydávania Investičných certifikátov spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Základný prospekt zo dňa 24.1.2017 je prílohou tohto rozhodnutia.