Výrok rozhodnutia : BROKER HOUSE s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-2656/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti BROKER HOUSE s.r.o., so sídlom Borodáčova 3114/4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 877 341, rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK - 4664/2008-PLP zo dňa 8. apríla 2008 takto:
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta: BROKER HOUSE s.r.o., so sídlom Borodáčova 3114/4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 877 341, o sektory:
1. kapitálového trhu,
2. doplnkového dôchodkového sporenia.
II. Samostatný finančný agent: BROKER HOUSE s.r.o., so sídlom Borodáčova 3114/4, 821 03 Bratislava, IČO: 35 877 341, je v súlade s ustanovením § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. kapitálového trhu,
3. prijímania vkladov,
4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
5. doplnkového dôchodkového sporenia.