Výrok rozhodnutia :

Adamkova & Partners s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-089-103 k č.sp.: NBS1-000-020-877

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) spoločnosti : Adamkova & Partners s.r.o., so sídlom Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, IČO: 47 336 145 povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu v sektore poistenia a zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.