Výrok rozhodnutia :

PARTNERS poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-285-695 k č.sp.: NBS1-000-054-367

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 79 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“), u d e ľ u j e p o v o l e n i e podľa § 7 ods. 1 zákona o poisťovníctve na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti s obchodným menom PARTNERS poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava (ďalej len „poisťovňa“) pre poistný druh životného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 – KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ PODĽA POISTNÝCH DRUHOV zákona o poisťovníctve (ďalej len „príloha“) v časti B – poistné odvetvia životného poistenia, konkrétne: - pre vybrané poistné riziko poistného odvetvia uvedené v bode 1 písm. a) prílohy, a to poistenie pre prípad smrti, - pre poistné odvetvie uvedené v bode 1 písm. c) prílohy, a to doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby, na základe žiadosti zakladateľov poisťovne - spoločnosti PARTNERS FOR YOU, a. s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 46 315 071 a spoločnosti PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 46 314 873 zo dňa 14. októbra 2020 č. záznamu 100-000-255-250.