Výrok rozhodnutia :

Buyora Solutions j. s. a.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-228-690 k č.sp.: NBS1-000-047-054

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Buyora Solutions j. s. a., so sídlom Šancová 72, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 726 998 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta
v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.