Výrok rozhodnutia : KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Číslo rozhodnutia : ODT-2219/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-15078-1/2010 zo dňa 20. decembra 2010 takto:
I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, o sektor poistenia alebo zaistenia.
II. Samostatný finančný agent: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, je v súlade s ustanovením § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. prijímania vkladov,
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.