Výrok rozhodnutia :

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-289-446 k č.sp.: NBS1-000-059-615


Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 84 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 povolenie na vytvorenie štandardného fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Dynamic Model Fund o.p.f. Štandardný fond s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Dynamic Model Fund o.p.f. (ďalej len podielový fond TAM – WGDMF) má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu TAM – WGDMF je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930. I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability v zmysle ustanovenia § 85 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút podielového fondu TAM – WGDMF v znení zo dňa 30. marca 2021. Štatút podielového fondu TAM – WGDMF v znení zo dňa 30. marca 2021 tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu TAM – WGDMF je súčasťou predajného prospektu podielového fondu TAM – WGDMF.