Výrok rozhodnutia :

MALI invest, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-174-003 k č.sp.: NBS1-000-037-433

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti MALI invest s. r. o., so sídlom Zochova 22, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 755 724 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12395-1/2011 zo dňa
8. decembra 2011 a zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-13646/2013-1 z dňa 9. decembra 2013 tak, že ho zužuje o sektor doplnkového dôchodkového sporenia.