Výrok rozhodnutia :

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9837/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond FMG“). Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu FMG v článku H) v časti H2) v bodoch 2, 6, 7 a 10 a v časti H3) v bodoch 2,4 a 6, v článku K) v bodoch 3, 8, pričom bod 3 sa vkladá ako nový bod. Návrh štatútu podielového fondu FMG v úplnom znení zo dňa 11.11.2014 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. na zmenu štatútu podielového fondu FMG lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.