Výrok rozhodnutia : Sberbank Slovensko, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-010-327 k č.sp.: NBS1-000-002-213

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 osobitné podmienky financovania hypotekárnych úverov tak, že musia byť financované najmenej vo výške 70% prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov. Tieto osobitné podmienky určuje Národná banka Slovenska na obdobie dvoch rokov, t. j. od 1. februára 2017 do 31. januára 2019.