Výrok rozhodnutia : AXA d.s.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13479-4/2012-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť AXA"), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Indexový i.d.f. AXA d.s.s., a.s." na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA zo dňa 21. decembra 2012, doplnenej dňa 10. januára 2013. Návrh štatútu dôchodkového fondu s názvom „Indexový i.d.f. AXA d.s.s., a.s."  v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia.
 
Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.