Výrok rozhodnutia :

AUTO BV s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-5437/2015-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi: AUTO BV s.r.o., IČO: 44 793 901, so sídlom Levická cesta 4, 935 21 Tlmače, pokutu 200 eur (slovom: dvesto eur) za porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že do 31.03.2015 nepredložil Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2014.