Výrok rozhodnutia :

Generali Slovenská distribúcia, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-315-187 k č.sp.: NBS1-000-064-820

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Generali Slovenská distribúcia, a.s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54 067 197 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.