Výrok rozhodnutia :

AutoKorzo maklér s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-035-125 k č.sp.: NBS1-000-003-955

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti AutoKorzo maklér s.r.o., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 111, pokutu 1 500 eur (slovom: jedentisícpäťsto eur) za porušenie ustanovenia § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 tretia veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť AutoKorzo maklér s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti AutoKorzo maklér s.r.o., ktorá je zároveň aj odborným garantom, nesplnila povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a následne po uplynutí tejto lehoty v čase od 26.11.2015 do 22.01.2016 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore.