Výrok rozhodnutia :

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-255-001 k č.sp.: NBS1-000-053-183


Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 na zmenu štatútu podielového fondu s názvom J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. nasledovne: v časti H. sa mení odsek 1 a v časti M. sa menia odseky 4 a 5. Návrh štatútu podielového fondu s názvom J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. v úplnom znení zo dňa 24. augusta 2020 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. na zmenu štatútu podielového fondu s názvom J&T BOND EURzmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.