Výrok rozhodnutia :

JOJ Media House, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-313-544 k č.sp.: NBS1-000-065-685

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Schvaľuje spoločnosti JOJ Media House, a.s., so sídlom: Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 45 920 206, LEI: 315700XP27N8YWW3D584 podľa ustanovenia článku 23 (1) v spojení s článkom 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 28. októbra 2021 vypracovaný ako jeden dokument podľa ustanovení článku 6 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti JOJ Media House, a.s., so sídlom: Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 45 920 206, LEI: 315700XP27N8YWW3D584 s názvom Dlhopis JOJ MEDIA HOUSE 2026 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 35 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1000 eur, s identifikačným kódom SK4000019972, s výnosom stanoveným rozdielom medzi emisným kurzom a menovitou hodnotou dlhopisov, s dňom vydania 7. decembra 2021 so splatnosťou 7. decembra 2026. Prospekt zo dňa 28. októbra 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.