Výrok rozhodnutia : Payment Institution NFD a. s.

Číslo rozhodnutia : č. z.: 100-000-181-093 k č. sp.: NBS1-000-038-556

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  udeľuje spoločnosti Payment Institution NFD a. s.,  so sídlom Popradská 17/670 , 064 01 Stará Ľubovňa,  IČO: 46 847 162, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vymenovanie Bc. Petra Bartoňa, za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie.