Výrok rozhodnutia : AEGON, d.s.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1873/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 612 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť AEGON") na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON - Ing. Richard Strapko, narodený  XX.XX.XXXX, trvalý pobyt Svätoplukova 39, 821 02 Bratislava na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON zo dňa 13. februára 2013.