Výrok rozhodnutia :

Payout, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-221-585 k č.sp.: NBS1-000-039-008

R O Z H O D N U T I E

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto m e n í povolenie spoločnosti Payout, s.r.o., so sídlom Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina, IČO: 50 487 787, na poskytovanie platobných služieb
udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-154-406, k č. sp. NBS1-000-021-797 zo dňa 21. februára 2019 tak, že ho rozširuje o povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to o platobnú iniciačnú službu a službu informovania o platobnom účte. Členmi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie sú:
Ing. Peter Stražovec, narodený dňa xx. xx xxxx, trvalý pobyt: Rosina 1024, 013 22 Rosina,
Mgr. Jana Hmírová, PhD., narodená dňa xx. xx xxxx, trvalý pobyt: Zelená 442/25, 010 03 Žilina,
Ing. Albert Šmajda, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Donská 7540/36, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica.

Členmi dozornej rady platobnej inštitúcie sú:

JUDr. Daniela Hmírová, narodená dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Brezany 154, 010 04 Žilina,
Ing. Jozef Maslík, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Fatranská 3103/19, 010 08 Žilina,
Ing. Lukáš Chrast, narodený dňa xx. xx. xxxx, Štúrova 1304/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto.