Výrok rozhodnutia : Payment Institution NFD, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z. 100-000-143-150 k č.sp. NBS1-000-031-518

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Payment Institution NFD, a. s.,  so sídlom 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. f) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu sídla platobnej inštitúcie na základe a v rozsahu žiadosti účastníka konania, a to: Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa.