Výrok rozhodnutia :

PHINEX s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-176-934 k č.sp.: NBS1-000-038-091

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“)
m e n í
podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti PHINEX s.r.o., so sídlom Miletičova 44, 821 09 Bratislava, IČO: 47 763 370 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, v sektore starobného dôchodkového sporenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5732/2014-1 zo dňa 11. júna 2014 tak, že ho zužuje o sektor starobného dôchodkového sporenia, o sektor doplnkového dôchodkového sporenia a o sektor prijímania vkladov.