Výrok rozhodnutia : Payout, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z. 100-000-154-406 k č.sp. NBS1-000-021-797

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Payout, s.r.o., so sídlom Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina, IČO: 50 487 787, podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o  platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 a 2 a písm. e) zákona o platobných službách, a to

  • a)       vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb

1. úhradou,

2. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,

  • b)       vydávanie platobného prostriedku a prijímanie platobných operácií.

 

Prvými členmi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie sú: Ing. Peter Stražovec, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Rosina 1024, 013 22 Rosina, Mgr. Jana Hmírová, PhD., narodená dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Zelená 442/25, 010 03 Žilina, Ing. Albert Šmajda, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Donská 7540/36, 841 06 Bratislava -  mestská časť Záhorská Bystrica.

Prvými členmi dozornej rady platobnej inštitúcie sú: JUDr. Daniela Hmírová, narodená dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Brezany 154, 010 04 Žilina, Ing. Juraj Koman, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Donnerova 717/31, 841 04 Bratislava, Ing. Jozef Maslík, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Fatranská 3103/19, 010 08 Žilina.