Výrok rozhodnutia : NFD a.s.

Číslo rozhodnutia : ODB-5926-2/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti NFD a.s., so sídlom 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162 (ďalej len „účastník konania" alebo „platobná inštitúcia") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. f) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách") na zmenu obchodného mena platobnej inštitúcie. Navrhovaným obchodným menom platobnej inštitúcie je: Payment Institution NFD a.s.