Výrok rozhodnutia :

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9818/2015-2

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305 na zvolenie osoby - Ing. Andrej Zaťko, narodený dňa xxxxxxxxx, trvalý pobyt Holubyho 1311/38, 811 03 Bratislava, Slovenská republika - za člena dozornej rady spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.