Výrok rozhodnutia :

Finax, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-188-092 k č.sp.: NBS1-000-034-226

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch spoločnosti GROWWS SICAV a.s., so sídlom Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČO: 067 11 235 na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na spoločnosti Finax, o.c.p., a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 51 306 727, ktorým podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Finax, o.c.p., a.s. bude predstavovať 50 %. Podľa ustanovenia § 70 ods. 13 zákona o cenných papieroch Národná banka Slovenska určuje lehotu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý je tento predchádzajúci súhlas udelený.