Výrok rozhodnutia :

PROXENTA Private Equity, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-276-984 k č.sp.: NBS1-000-048-719

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 ods. 1 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu
a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29
ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa § 144 ods. 4 písm. a) v spojení s § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch, emitentovi cenných papierov, spoločnosti PROXENTA Private Equity, s. r. o., so sídlom Mýtna 50, 811 07 Bratislava (do 21.01.2021 so sídlom Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava), IČO: 35 962 160, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38125/B, pokutu vo výške 5 000 eur (slovom päťtisíc eur) za porušenie § 120 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení účinnom do 20.07.2019 (ďalej len „zákon o cenných papieroch v znení účinnom
do 20.07.2019“) tým, že spoločnosť PROXENTA Private Equity, s. r. o. v období
od 04.01.2018 najmenej do 26.09.2018 na webovom sídle skupiny PROXENTA (www.proxenta.sk) verejne ponúkala dlhopisy emisie ISIN SK4120012394, a to bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu cenného papiera.