Výrok rozhodnutia : AXA d.s.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-265-532 k č.sp.: NBS1-000-055-673

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska") ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 (ďalej len „účastník konania"), na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s." (ďalej len „štatút"), v rámci ktorej sa mení v názve štatútu obchodné meno účastníka konania, v článku I sa menia odseky 1, 2 a 5, v článku II sa menia odseky 1 až 5, v článku III sa mení odsek 1 a v odseku 4 písm. c), v článku IV sa menia odseky 1 a 3, v článku V sa menia odseky 1 až 5 a odseky 7, 9, 10 a 11 tohto článku, v článku VI sa menia odseky 1 až 3, v článku VII sa mení odsek 1, v článku VIII sa menia odseky 1 až 3, v článku IX sa menia odseky 1 a 2, v článku X sa mení názov tohto článku vrátane jeho odsekov 1 až 4, v článku XI sa menia odseky 2 a 3, v článku XII sa menia odseky 1 až 4, v článku XIII sa mení názov tohto článku vrátane odsekov 1 a 2, vypúšťa sa odsek 3 tohto článku a zároveň sa menia odseky 3 a 4 predmetného článku doposiaľ označované ako odseky 4 a 5, v článku XIV sa menia odseky 1 až 3, v článku XV sa mení názov tohto článku a vypúšťajú sa odseky 1 až 10 tohto článku a zároveň sa predmetný článok dopĺňa o nové odseky 1 a 2, v článku XVI sa mení názov tohto článku vrátane odseku 1, dopĺňa sa odsek 4 a zároveň sa menia odseky 5 a 6 doposiaľ označované ako odseky 4 a 5 predmetného článku a mení sa aj článok XVIII v znení, ako je uvedené v návrhu úplného znenia štatútu dôchodkového fondu s názvom „Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s." zo dňa 9. decembra 2020, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, a to na základe žiadosti účastníka konania doručenej Národnej banke Slovenska dňa 23. novembra 2020 č. sp.: NBS1-000-055-673.

Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

AXA_indexovvy_negarantovany_df_122020.pdf [.pdf, 2024.3 kB]

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/AXA_indexovvy_negarantovany_df_122020.pdf