Výrok rozhodnutia : ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.

Číslo rozhodnutia : č. z.: 100-000-040-018 k č.sp.: NBS1-000-010-799

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona  č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   udeľuje spoločnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Radlinského 10, 813 23 Bratislava, IČO: 35 799 200 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu sídla. Navrhovaným novým sídlom je Žižkova 11, 811 02 Bratislava.