Výrok rozhodnutia : Reality Invest Trust, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-13285/2012

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Reality Invest Trust, s.r.o., so sídlom Kamienka 209, 067 83 Kamienka, IČO: 36 489 239 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu v sektore:
1. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.