Výrok rozhodnutia :

VALOR, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-018-210 k č.sp.: NBS1-000-003-810

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o cenných papieroch spoločnosti VALOR o.c.p., a.s., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, IČO: 47 256 982 povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-8665/2014-1 zo dňa 28. januára 2015 tak, že povolenie na poskytovanie investičných služieb rozširuje
1. o vedľajšiu službu podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch - služby a činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až f) zákona o cenných papieroch týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 písm. e) až g) a j) zákona o cenných papieroch, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty,
2. o finančné nástroje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch, pri poskytovaní investičnej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia a vedľajšej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, t. j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
3. o finančné nástroje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, pri poskytovaní investičnej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia a vedľajšej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, t. j. opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme.